Kontakt og vedtægter


Formand

Bo Jensen


Næstformand

Henrik M. Sørensen


Bestyrelsesmedlemmer

Heinrich Jensen

Mette Leth

Julie Lund
Kasserer

Hanne Clemmensen

kasserernordly@hotmail.com

Udenfor bestyrelsenVed handel af have, kontakt bestyrelsen for evt. hjælp.

Formand eller kasserer skal have besked, når der handles haver.

 

Ved ændring af adresse, telefonnummer. eller mailadresse, kontakt kassereren på mail.


Generel kontakt og spørgsmål:

______________________________________________    Haveforeningen Nordly´s vedtægter


    § 1 Navn, hjemsted og formål

Stk. 1: Foreningens navn er Haveforeningen Nordly. Dens hjemsted er Vejle.

Stk. 2: Foreningens formål er at fremme interessen, forståelsen for udnyttelsen af haverne.


§ 2 Medlemskab, medlemsbidrag og regler

Stk. 1: Kun medlemmer af Haveforeningen Nordly kan leje haveparcel i foreningens område. Medlemskabet er personligt og kan ikke overdrages.

Stk. 2: Alle interesserede, der vil støtte foreningens arbejde, kan optages i Haveforeningen Nordly som passiv medlem, men har ikke stemmeret.

Hvis et lejemål opsiges, grundet overtrædelser af disse vedtægter, indstilles medlemmet til eksklusion.

Stk. 3: Eksklusion af et medlem skal varsles skriftligt af bestyrelsen sammen med indkaldelsen til generalforsamling og vedtages af denne af et flertal af de                       fremmødte medlemmer

Stk. 4: Lejemålet følger kalenderåret. Kontingent og haveleje betales til haveforeningens kasserer, inden den 1. april. Er havelejen ikke betalt senest den 1. maj,              har lejeren fortabt alle rettigheder til lejemålet og Haveforeningen Nordly overtager parcellen.

Stk. 5: Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Årsregnskabet revideres af de valgte revisorer, iflg. § 4.


§ 3 Bestyrelsen

Stk. 1: Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Valgperioden er 2 år. Bestyrelsesmedlemmerne afgår skiftevis 2 og 3. Ligeledes vælges 2 revisorer, hvoraf en afgår hvert andet år.

Endvidere vælges 3 suppleanter, 2 til bestyrelsen og 1  bilagskontrollant.

Stk. 2: Formanden og kassereren vælges af generalforsamlingen, næstformand og sekretær af bestyrelsen. Formanden repræsenterer foreningen samt                            sammenkalder bestyrelsen, når han finder anledning dertil.

Stk. 3: Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede

Stk. 4: Beslutninger i bestyrelsen sker ved simpelt flertal, ved stemmelighed vil formandens stemme være udslagsgivende.

Stk. 5: Indtræder vakance i årets løb, indtræder suppleanten og om fornødent supplerer bestyrelsen sig selv indtil næste generalforsamling.


§ 4 Generalforsamling

Stk. 1: Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Stk. 2: Foreningens årlige generalforsamling afholdes senest den 15. maj hvert år. Indvarsling sker mindst 14 dage forud.

            Forslag må være indsendt til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen.

            Følgende fremlægges til generalforsamlingens beslutning.

1.       Valg af dirigent.

2.       Valg af stemmetæller.

3.       Formandens beretning og godkendelse heraf.

4.       Det reviderede regnskab og godkendelse heraf.

5.       Behandling af indkommende forslag og andre for foreningens vedrørende emner.

6.       Fastsættelse af kontingent, indskud for nye medlemmer, gebyr ved manglende rettidig betaling, samt gebyr ved skriftlig påtale.

7.       Valg af formand (når generalforsamlingen afholdes  i lige år).

          Valg af kasserer (når generalforsamlingen afholdes i ulige år).

8.       Valg af bestyrelse, revisorer og suppleanter, i til § 3.

9.       Eventuelt.

Stk. 3:  Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal.

Stk, 4: Stemmeafgivelsen skal gives personligt. På forlangende af et tilstedeværende medlem skal skriftlig afstemning finde sted.

Stk. 5: Brevstemmer til de i forvejen skriftligt bekendtgjorde forslag.


§ 5 Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1: Ekstraordinær generalforsamling afholdes senest 4 uger efter begæring afgivet enten af et bestyrelsesflertal eller mindst 1/5 af foreningens medlemmer med angivelse af dagsorden.


§ 6 Vedtægtsændringer

Stk. 1: Forslag fra medlemmerne til vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest pr. 31. december, så alle medlemmer kan blive underrettet om

           forslaget/forslagene samtidig med indkaldelse til generalforsamlingen.

Stk. 2: Vedtægtsændringer kan foretages på enhver generalforsamling. Se dog § 6 stk. 1.

Stk. 3: Til vedtægtsændringer kræves, at 2/3 af de fremmødte (og stemmeberettigede) medlemmer stemmer for forslaget.


§ 7 Overdragelse af have

Stk. 1: Ved overdragelse (salg) af have skal bestyrelsen underrettes af sælger, om ny ejer/lejer, før overdragelse kan finde sted.

           Bestyrelsen har ret til på given foranledning at afvise en ny ejer/lejer.

Stk. 2: Senest 8 dage efter lejemålets indgåelse, skal kontingent, indskud samt haveleje være indbetalt til kassereren.

            Er dette ikke overholdt anser bestyrelsen lejemålet som suspenderet.

Stk. 3: Det er ikke tilladt at overdrage, udlåne, udleje eller på anden måde overdrage brugsretten til andre, uden bestyrelsens udtrykkelige skriftlige tilladelse.

           Erhvervsmæssig udnyttelse er under ingen omstændigheder tilladt.

Stk. 4: Det påhviler den enkelte havelejer at meddele kassereren postadresse og evt. postadresseændring.

            Postadresser i haver er tilladt fra den 1. april til 1.oktober.

            Bestyrelsen er udelukkende forpligtet til at opsøge/tilskrive den enkelte havelejer på den af Haveejeren opgivne adresse.

            Alle konsekvenser for haveejeren af manglende adresse oplysninger er foreningen uvedkommende

Stk. 5: Lejemålet kan ved misligholdelse af vedtægterne, eller ved manglende efterkommelse af påbud, opsiges med mindst en måneds varsel med fraflytning                 førstkommende måned.

           Efter det tredje påbud har lejeren fortabt alle rettigheder til lejemålet, og Haveforeningen Nordly overtager parcellen med henblik på videre salg. 

           Dog kan haven sælges inden lejemålets ophør (iflg. § 7 stk. 1).


§ 8 Have, stier og vejes stand m.m.

Stk. 1: Det påhviler enhver havelejer at holde sin have i havemæssig stand, således at forstå, at ukrudt fra egen have ikke generer naboerne.

Stk. 2 Lejeren har pligt til at holde vej og sti, indtil midte, uden for egen have, fri for ukrudt, huller i belægningen o.l.

Stk. 3: Bestyrelsen har ret og pligt til at påtale rod og lossepladslignende tilstande, foran, bagved og i haverne. Jvf. § 10.

Stk. 4: I Kolonihaveforening Nordly skal havebrugerne kontakte bestyrelsen når de vil bygge nye bygninger på over 10m2.

            Som udgangspunkt vil der ikke gives tilladelse til at bygge i flere etager.

            I Vejle kommune angives det som rammebestemmelse, at bebyggelsen på et kolonihavelod ikke må overstige 30m2”.

Stk. 5: Affald må ikke kastes på veje, stier og skov.

           Kompostering/nedgravning af dertil egnet haveaffald er tilladt i egen have.

Stk. 6: Ved afbrænding af affald, skal Miljø- og Energiministeriet samt Justitsministeriets bekendtgørelser til enhver tid overholdes.

Stk. 7: Problemaffald, øldåser, samt flasker skal afleveres på Vejle Kommunes genbrugsplads.

            SORTE OG GRØNNE POSER skal anbringes i de dertil opstillede containere i sommerhalvåret.

            Affald må ikke henlægges i vinterhalvåret fra 1. oktober til 1. april.

Stk. 8.  Alle hække skal klippes mindst 2 gange årligt, første gang inden Sct. Hans, undtaget er lærkehække og bøg, der først klippes senere på sommeren.

            Grene, der hænger ud over veje og stier, skal fjernes, så de ikke generer færdselen.

Stk. 9: Store træer i haver og skel, der er til stærk gene for omkringliggende haver, skal kunne fældes ved bestyrelsens indgreb.

           Det er ikke tilladt at fælde træer af en stammediameter på over 20 cm uden bestyrelsens udtrykkelige godkendelse.

           Overtrædelse kan medføre erstatningskrav og evt. bod/afgift.

Stk.10: Der må ikke holdes dyr i haverne, et begrænset hønsehold er dog tilladt, når hønsene holdes på egen grund og ikke til gene for naboerne.

Stk. 11: Løse hunde å ikke færdes i andre medlemmers haver, og alle hunde skal på veje og stier i haveforeningen samt i nærliggende skov føres i snor.

             Hunde, der udgør en særlig fare eller på anden måde er til væsentlig gene, kan blive forment adgang i Haveforeningen Nordly´s område


§ 9 Parkering, kørsel

Stk. 1: Parkering af motorkøretøjer er forbudt på veje og stier, samt vendepladserne i haveområdet.

Stk. 2: Maksimal fart i haveområdet er 15 km/t.

Stk. 3: Campingvogne er ikke tilladt i haverne, på veje, stier og skov.

Stk.4: Uregistrerede motorkøretøjer, bortset fra motoriserede haveredskaber, må ikke forefindes på Haveforeningen Nordly´s område.


§ 10 Bestyrelsens myndighed

Stk. 1: Bestyrelsen udgør den daglige ledelse i haveforeningen.

Stk. 2: Bestyrelsen er, næst efter generalforsamlingen, foreningens øverste myndighed.

Stk. 3: Bestyrelsen tegnes af formanden, næstformanden og kassereren.

Stk. 4: Bestyrelsen kan ikke stifte gæld uden generalforsamlingens samtykke.

Stk. 5: Bestyrelsen kan og skal til enhver tid opsige lejemålet, såfremt en lejer ikke overholder disse vedtægter, samt hvad bestyrelsen eventuelt påtaler.

           Bestyrelsen går havevandring 3-5 gange årlig første gang april og sidste gang september/oktober


§ 11 Foreningens opløsning

Stk. 1: Foreningens opløsning kan kun finde sted, når mindst 1/3 af foreningens medlemmer et tilstede, og 3/4 af de fremmødte stemmer derfor.

Stk. 2: Foreningens midler fordeles efter den afsluttende generalforsamlings beslutning.


     

Foreningen er stifter på generalforsamling den 19. april 1948

   

Vedtægten er ændring og vedtaget på generalforsamling den 7. marts 1973.


Vedtægten er ændring og vedtaget på generalforsamling den 15. marts 1978.


Vedtægten er ændret og vedtaget på generalforsamlingen 26. februar 2005.


  Vedtægen er ændret og vedtaget på generalforsamlingen den 4. marts 2006.


  Vedtægen er ændret og vedtaget på generalforsamlingen den 7. marts 2009.


  Vedtægen er ændret og vedtaget på generalforsamlingen den 8. marts 2014.


Vedtægten er ændret og vedtaget på generalforsamling den 5. marts 2022